Hello. Click the logo to go to their website and for more information from each organisation.

Բարեւ. Սեղմեք լոգոն գնալ իրենց կայքը, եւ լրացուցիչ տեղեկությունների համար յուրաքանչյուր կազմակերպության համար:


The Trust Social Work and Sociological Research Centre in Yerevan has no website (that we can find) but do provide face-to-face and telephone counselling.

The Trust Սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնը Երեւանում չունի կայքը ( որ մենք կարող ենք գտնել ), բայց չեն տրամադրել դեմքը դեպի դեմքը , եւ հեռախոսային խորհրդատվություն :

Telephone Hotline (24 hour Service): (2) 538194 / 197


Please note Men Tell Health are not responsible for the content on external sites.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, Men Ասա Health պատասխանատվություն չի կրում բովանդակության արտաքին կայքեր.